Skip to content

So sánh Stateful và Stateless

Stateless là gì?

Stateless là tình trạng không có trạng thái hoặc được nhiều chuyên gia phần mềm gọi là phi trạng thái. Chính xác hơn thì đây được xem là các thiết kế Server không lưu trữ bất kỳ thông tin gì của Client.

Điều này có nghĩa, khi Server nhận được dữ liệu từ Client và nó sẽ thực thi ngay sau đó để trả về kết quả. Sau quá trình này, toàn bộ mối quan hệ giữa Client và Server sẽ hoàn toàn cắt đứt. Đồng nghĩa, Server sẽ không lưu trữ bất kỳ thông tin nào liên quan đến Client.

Vì lý do đó, mỗi giao dịch đều được xem là lần thực hiện đầu tiên. Những yêu cầu trong ngắn hạn như thế này sẽ được ứng dụng Stateless cung cấp 1 loại chức năng hay dịch vụ, dùng mạng chia sẻ nội dung, máy chủ in hoặc website phục vụ việc xử lý. Trạng thái ở trường hợp này là dữ liệu.

Stateful là gì?

Stateful là thiết kế gần như đối lập hoàn toàn với Stateless, hay nói cách khác chuyên môn hơn thì nó được biết đến là tình trạng có trạng thái. Chính xác hơn, đối với Stateful, Server sẽ lưu trữ thông tin của Client. 

Mối quan hệ giữa Client và Server có sự ràng buộc nhất định. Sau mỗi lần nhận yêu cầu của Client, dữ liệu sẽ được lưu lại trên Server và trong các lần tiếp theo, nó có thể là đầu vào. 

Ngoài ra, dữ liệu vẫn sẽ được sử dụng trong quy trình xử lý phục vụ cho toàn bộ các yêu cầu có liên quan đến nghiệp vụ cài đặt. Từ những yếu tố trên, Stateful hỗ trợ người dùng trong trường hợp thực hiện hoạt động liên tiếp ngay tại vị trí mà nó đã gián đoạn. 

So sánh sự khác nhau giữa Stateful và Stateless

StatelessStateful
Không yêu cầu máy chủ lưu giữ thông tin máy chủ hoặc thông tin session.Yêu cầu máy chủ lưu trạng thái và thông tin session.
Không có sự phụ thuộc chặt chẽ giữa Server và Client.Có sự phụ thuộc chặt chẽ giữa Server và Client.
Máy chủ được thiết kế khá đơn giản và dễ dàng mở rộng.Máy chủ được thiết kế rất phức tạp dẫn đến việc khó thực hiện nhiều hoạt động.

Hoạt động tốt hơn vào thời điểm gặp sự cố vì không có trạng thái nào phải được khôi phục, Server bị lỗi có thể khởi động lại sau sự cố.
Không hoạt động tốt vào thời điểm gặp sự cố vì máy chủ trạng thái phải lưu giữ thông tin về trạng thái và thông tin session của các trạng thái nội bộ.
Các giao dịch sẽ được máy chủ xử lý vô cùng nhanh chóng.Tốc độ xử lý giao dịch khá chậm.

Tài liệu tham khảo:

https://www.freecodecamp.org/news/stateful-vs-stateless-architectures-explained
https://vietnix.vn/stateless-la-gi
Published inAll

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *