Skip to content

Chuyển từ String sang Date – Java

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ chuyển đổi một Chuỗi thành java.util.Date.

// String -> Date
SimpleDateFormat.parse(String);

// Date -> String
SimpleDateFormat.format(date);

Tham khảo bảng dưới đây về một số pattern ngày, giờ phổ biến trong thư viện java.text.SimpleDateFormat, tham khảo thêm tại https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/text/SimpleDateFormat.html

LetterDescriptionExamples
yYear2023
MMonth in yearJul, 07, 7
dDay in month1 – 31
EDay name in weekMonday, Friday, Sunday
aAM/PM markerAM/PM
HHour in day0 – 23
hHour in AM/PM1 – 12
mMinute in hour0 – 60
sSecond in minute0 – 60

1. String = 7-Jul-2023

Nếu 3 chữ M, khi đó tháng được hiểu là chữ (Mon – Dec), ngược lại là số 01 – 12.

@Test
void testDate() {
  SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("dd-MMM-yyyy");
  String inputDate = "17-Jul-2023";
  try {
    Date date = formatter.parse(inputDate);
    System.out.println(date);
    System.out.println(formatter.format(date));
  } catch (ParseException ex) {
    ex.printStackTrace();
  }
}
Mon Jul 17 00:00:00 ICT 2023
17-Jul-2023

2. String = 17-07-2023

@Test
void testDate() {
  SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("dd-MM-yyyy");
  String inputDate = "17-07-2023";
  try {
    Date date = formatter.parse(inputDate);
    System.out.println(date);
    System.out.println(formatter.format(date));
  } catch (ParseException ex) {
    ex.printStackTrace();
  }
}
Mon Jul 17 00:00:00 ICT 2023
17-07-2023

3. String = Mon, Jul 17 2023

@Test
void testDate() {
  SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("E, MMM dd yyyy");
  String inputDate = "Mon, July 17 2023";
  try {
    Date date = formatter.parse(inputDate);
    System.out.println(date);
    System.out.println(formatter.format(date));
  } catch (ParseException ex) {
    ex.printStackTrace();
  }
}
Mon Jul 17 00:00:00 ICT 2023
Mon, Jul 17 2023

4. String = Monday, Jul 17, 2023 14:15:27 PM

@Test
void testDate() {
  SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("EEEE, MMM dd, yyyy HH:mm:ss a");
  String inputDate = "Monday, Jul 17, 2023 14:15:27 PM";
  try {
    Date date = formatter.parse(inputDate);
    System.out.println(date);
    System.out.println(formatter.format(date));
  } catch (ParseException ex) {
    ex.printStackTrace();
  }
}
Mon Jul 17 14:15:27 ICT 2023
Monday, Jul 17, 2023 14:15:27 PM

5. String = 2023-07-17T15:23:01Z

Hậu tố Z có nghĩa là UTC, java.util.SimpleDateFormat không phân tích cú pháp chính xác, bạn cần thay thế hậu tố Z bằng ‘+0000’.

@Test
void testDate() {
  SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ");
  String inputDate = "2023-07-17T15:23:01Z";
  try {
    Date date = formatter.parse(inputDate.replaceAll("Z$", "+0000"));
    System.out.println(date);

    System.out.println("time zone : " + TimeZone.getDefault().getID());
    System.out.println(formatter.format(date));
  } catch (ParseException ex) {
    ex.printStackTrace();
  }
}
Mon Jul 17 22:23:01 ICT 2023
time zone : Asia/Ho_Chi_Minh
2023-07-17T22:23:01+0700

Reference

https://mkyong.com/java/how-to-convert-string-to-date-java/

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/text/SimpleDateFormat.html

Published inAll

One Comment

 1. Luke Luke

  awesome

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *